Formannskapet i Tromsø sa nei til folkeavstemning om bompenger, til tross for 5000 underskrifter!?I dag, 21. mars kl. 12:00 sa Formannskapet i Tromsø nei til å tillate folkeavstemning om bompenger i byen.

Begrunnelsen:

"MinSak ? Folkeavstemming om bompenger i Tromsø fremmes ikke til behandling i kommunestyret da sak med «samme innhold» har vært behandlet av kommunestyret i valgperioden, jfr. Kommunelovens §39a, og avvist med 3 mot 40 stemmer. "

Hvis man vil ha fremmet en sak for kommunestyret i sin kommune er det noe som heter innbyggerinitiativ/MinSak, dette er en mulighet folket har til å fremme saker de mener er viktige. Du trenger underskrifter fra to prosent av innbyggerne, alternativt 300 personer i kommunen eller 500 personer i fylket. I Tromsø har ildsjeler samlet sammen over 5000 underskrifter i en kommune med litt under 75.000 innbyggere, laaaaaangt mer enn kravet til å få saken behandlet.

Jeg kan godt skjønne at partivalgte politikere i Ap-styrte Tromsø IKKE vil ha folkeavstemning, de vet veldig godt hvordan det vil ende. Da er vi underlagt diktatorisk styreform og er ikke lenger et demokrati.

Tromsø har søkt/vil søke om å bli såkalt "miljøby" noe som er totalt idiotisk i verdens reneste luft. Våre byer er som fluelorter å regne og vi har den reneste byluften i verden, dette er bare unnfallenhet og ansvarsfraskrivelser av dimensjoner.

Konklusjonen blir at Tromsø formannskap avviser kravet om folkeavstemning på en politisk finurlighet siden en lignende sak har blitt behandlet og avvist tidligere, da blir ikke saken lagt frem for Kommunestyret i det hele tatt og politikerne har "vunnet" mens demokratiet har tapt...

I dag betaler bilistene inn 10 milliarder kroner i luksusskatt for "privilegiet" å kunne ta ansvar for eget transportbehovÅrsavgift for bil heter avgiften i dag, veiavgift het det før. Siden pengene ikke gikk til veier ble navnet endret for noen år siden så folk ikke skulle bli forvirret.

Forløperen til dagens årsavgift ble innført i 1917 og var opprinnelig ment som et midlertidig tiltak for å skattlegge luksus. Årsavgiften er i dag først og fremst en fiskal avgift, dvs. en avgift som har som eneste formål å gi staten inntekter. Fra 2008 fikk årsavgiften også en miljøpolitisk begrunnelse ved at dieselbiler uten fabrikkmontert partikkelfilter fikk høyere årsavgift enn andre kjøretøy i avgiftgruppe 1. Differensieringen ble i første rekke innført for å redusere utslipp av partikler.

Denne "luksusskatten" er verdt i overkant av 10 milliarder kroner for Staten MEN det er absurd at det skal være luksus å eie bil i et land der bilen er det mest hensiktsmessige kjøretøyet, en rask titt på kartet burde være nok til å komme til den konklusjonen.

Hadde vi bare hatt denne ene ekstraskatten på helt nødvendig persontransport hadde det ikke vært så galt, det ville vært overkommelig for de fleste MEN når vi ramser opp alle avgiftene blir det helt absurd:

Engangsavgift

Vektavgift

Hestekraftavgift

Registreringsavgift

Omregistreringsavgift

Veibruksavgift

Drivstoffavgift

CO2-avgift

NOX-avgift

Miljøavgifter

Miljøavgifter på rekvisita og tilbehør

Smøreoljeavgift

Årsavgift

Moms (som i flere tilfeller er avgift på avgiftene)

Bompenger

 

Mandag 20. mars forfaller verdens dyreste årsavgift for bil, glemmer du å betale koster det kr. 250,- i straffegebyrI morgen forfaller årsavgiften, betaler du ikke den kommer et tilleggsgebyr på kr. 250,-. For å kvalifisere for bompenger overalt og verdens høyeste avgifter på drivstoff, må man betale årsavgiften.

Ingen land har høyre avgifter på bilbruk enn Norge, til tross for at landet vårt er bygget opp rundt bilen og den er vårt mest hensiktsmessige fremkomstmiddel.

Avgifter og ekstraskatter på fremkomstmidler og energi er inflasjonsdrivende, sosialt urettferdig og hemmer effektivitet og verdiskapning.

Norge er ansvarlig for 1 promille av verdens forurensning, likevel skal vi bruke tusenvis av milliarder på utslippsreduksjon?Som nevnt i innledningen er vi ansvarlig for 1 promille av verdens forurensning, dvs. 0,1%, av dette er transport ansvarlig for 23%. I transport inngår all veitrafikk, tog, fly og båt. Privatbiltrafikken står for godt under 10% av den promillen, 0,9 ppm (parts per million) eller 0,009%.

Nå snakkes det om å redusere utslippene våre med 40% innen 2030 (det grønne skiftet) noe som vil koste samfunnet veldig mange milliarder, jeg tror ikke vi snakker om hundrevis, jeg tror vi må regne med tusenvis av milliarder for å få dette til.

Da snakker vi altså om at landet som er ansvarlig for usle 1 promille  eller 0,1% av verdens utslipp skal ned på 0,6 promille eller 0,06%, noe som ikke vil merkes i den store sammenhengen.

Skal vi virkelig kaste bort så mye penger og legge ned så mange arbeidsplasser uten at det gir annen effekt enn positiv omtale i utlandet? Hva om de samme pengene ble brukt på å redusere utslippet til de største forurenserne i stedet? Hva om vi brukte 1000 milliarder på å redusere utslipp i f. eks. Kina i stedet? Det ville monne litt, å bruke så mye penger på nesten ingenting her hjemme vil ikke ha annen effekt enn store økonomiske utfordringer for folk, industri og næringsliv i verdens høyeste kostnadsnivå.

Innen to år har vi flere bomstasjoner enn hele Europa til sammen hvis vi ikke stopper galskapen!Jeg så en oversikt som viste at vi har over 80 aktive bomselskaper her i landet med over 230 bomstasjoner til sammen, mot resten av Europas 250 bomstasjoner. I alt er det registrert 90 bomselskaper i Norge men alle er ikke aktive enda siden veiprosjektene de skal kreve inn penger for bare er så vidt påbegynt, det er derfor heller ikke mulig enda å spå hvor mange bomstasjoner disse selskapene kommer til å ha men at vi kommer opp i minst samme antall som resten av Europa er jeg ikke et øyeblikk i tvil om.

Allerede nå har vi 2,5 ganger flere bomprosjekter enn neste land på listen som er Spania med sine 34 bomprosjekter

Ingen bidrar mer til fellesskapet enn bilistene, over tre millioner bileiere bidrar med cirka ett og et halvt statsbudsjett hvert eneste år og har gjort det lenge uten å få valuta for pengene.

Hvorfor sitter DU stille og godtar denne galskapen? Tror du det hjelper å sitte og kjefte på tryneboka? Nei, vi må stå sammen for å få bukt med faenskapen, det er vi som bestemmer, ikke politikerne!

Bilistene bidro med 1.800 milliarder i 2016, likevel blir vi behandlet som spedalske?Ifølge SSB var bruttonasjonalprodukt per person kr. 600.000,- i 2016. Et grovt forenklet regnestykke vil da si at 3,1 millioner bileiere bidro med over 1.800 milliarder kroner i fjor, da blir det litt i overkant patetisk å si at det ikke er mulig å bygge veier uten bompenger.

88% av persontransport blir gjort med bil, det er bare å ta en rask titt på kartet for å skjønne at bilen er mest hensiktsmessig som fremkomstmiddel her i landet.

85-90% av all godstransport her i landet skjer med bil, igjen fordi det er mest hensiktsmessig.

Alle innbyggerne i landet vårt trenger gode kommunikasjonslinjer som nye veier er, uavhengig om de har bil eller ikke, jeg har tidligere påpekt gang på gang at vi alle er bilister, også de som ikke har bil.

Alt av varer og tjenester er innom bilen på vei til forbrukeren, det må bli slutt på å tro at varene lages på bakrommet til butikkene.

På direkte spørsmål til TØI (Transportøkonomisk Institutt) om ikke bilen bringer mange ganger så mye til bordet i form av goder enn de få negative konsekvensene ved bruken, svarte de: JA! Mange av våre aktiviteter ville ikke vært mulig i dag uten bilen.

I Bergen rasles det nå igjen med sablene, der vil de sette opp enda flere bomstasjoner. Miljøbyråd Tryti sa i et intervju at "Bilismens tid er over"???

Hvis det nå er sånn at bilismens tid er over må landet vårt bygges om for hundrevis av milliarder, kanskje tusenvis, nå har de bygget opp samfunnet vårt rundt bilen i over 50 år, det kan ikke reverseres sånn helt uten videre uten store konsekvenser for oss, både sosialt og økonomisk!

Bompenger er den desidert dyreste måten å finansiere veibygging på, både for enkeltpersoner og samfunnet!At bompenger er dyrt er noe de fleste av oss har oppdaget når oppgjørets time kommer men hvor dyrt er det egentlig?

For privatpersoner er det nå mange familier som må ut med opptil 50.000,- i året bare for å komme seg til og fra arbeid og få ungene på skolen eller i barnehage, det er en privatøkonomisk tragedie. Hvis de i tillegg er aktive sosialt og gjerne har barn som også er aktive, blir regningen enda høyere.

For samfunnet er dette en tilsvarende tragedie da vi ikke får mer vei for pengene, sannheten er at vi får mindre vei pga kostnadene ved bompengeinnkreving.

Hvis det offentliges andel i et veiprosjekt er mindre enn 40% tjener Staten netto på å bygge veien, da inntektene ved veibyggingen i form av skatter og avgifter overstiger det beløpet de selv må ut med. Spesielt nå når det er vedtatt at innbetalt moms i byggeperioden skal gå tilbake til prosjektet som del av det offentliges andel!?

Men hva da med bilistenes andel i dette absurde "spleiselaget"?

Vel, hvis Staten dekker f. eks. 30% blir ikke bilistenes andel 70%, neida, det blir minst det dobbelte, hele 140% av det veien koster, hvis veistubben bare finansieres med bompenger må bilistene betale det dobbelte av det veien koster, altså 200% av veikostnaden.

Det er per i dag registrert 90 bomselskaper i landet, over 80 av dem er aktive, resten starter opp når veiprosjektene som er vedtatt kommer i gang.

Hvert eneste bomselskap låner penger i utlandet til 6-7% rente mens A/S Norge låner ut penger til utenlandske veiselskaper til 1,5% rente, våre skatte- og avgiftsinnbetalinger blir altså brukt til å finansiere billige veier i utlandet men ikke her hjemme!?

For hver krone som investeres i infrastruktur som f. eks. veier, får vi kr. 3,50 tilbake i form av økt effektivitet og verdiskapning, bompenger reduserer og/eller nuller ut denne fortjenesten.

SÅ: hvorfor godtar vi at en sosialt urettferdig finansieringsform blir brukt?

Hvorfor godtar vi at vi har nesten like mange bomstasjoner som resten av Europa til sammen?

Det er spørsmål ikke engang ti vise menn kan svare på!!!

Hvorfor skal en bilist som blir tvunget til å kjøre gjennom byen betale for byens kollektivtrafikk og sykkelstier???I de siste 5 tiårene har veiene våre blitt lagt gjennom byer og tettsteder fordi det ble ansett som mest fornuftig noe som i dag betyr at vi må kjøre gjennom byer for å komme til andre steder. Beregninger viser at rundt 30% av trafikken i byene er gjennomgangstrafikk.

Bare i Oslo er det anslått at det innkreves cirka 1 milliard kroner i året fra bilister som MÅ kjøre gjennom byen.

I byer med bomringer er det nå blitt sånn at opptil 93% av bompengene går til helt andre ting enn bilistene betaler for, de går til kollektivtrafikk, sykkelstier og gangveier.

Dette betyr at hvis du skal f. eks. fra Tønsberg til Lillestrøm er du mer eller mindre tvunget til å kjøre gjennom Oslo, passere to bommer og se at mesteparten av din innbetaling blir brukt på noe du ikke selv har bruk for eller får fordeler av.

Bompenger kalles gjerne "brukerbetaling" men når du tvinges til å "bruke" veien er det neppe særlig demokratisk å forlange bompenger fra gjennomgangstrafikk.

I dag betaler vi forhåndsbruksavgift, brukerbetaling, ikke-brukerbetaling, ikke-faen-om-jeg-bruker-betaling og kommer-aldri-til-å-bruke-betaling mm...

Bompenger er sosialt urettferdig ekstraskatt fordi det rammer de svakeste gruppene hardest.

Folket vil ikke ha bompenger, politikerne vil ha det og da er vi fucked. La oss se på motstandsgrupper og sider


I dag skal jeg gå gjennom diverse motstandsgrupper og sider, mange av disse er undertegnede administrator på:

 

Bilistenes Aksjonsgruppe er en av de lengst levende motstandsgruppene mot avgifter og bompenger, de har 13.400 medlemmer.

Bilistenes Aksjonsgruppe har også egen FB-side med 8.600 følgere

Folkeavstemning Om Bompenger er en side med 15.500 følgere

Folkeaksjonen mot bensin- og dieselpriser, nok er nok er en gruppe med drøyt 3.000 medlemmer

Nei til økning av bompenger i Bergen har drøyt 750 medlemmer

Folkeaksjonen mot flere Bompenger i Bergen har drøyt 23.000 følgere

Nei til Bompenger i Nordhordland har drøyt 5.700 følgere

Nei Til Bompenger er en gruppe med drøyt 1.500 medlemmer

Nei til Bompenger i Tromsø har drøyt 5.900 følgere

Nei til Bompenger på Askøy har drøyt 2.300 følgere

Nei Til Mer Bompenger er en side med drøyt 26.500 følgere

Folkeaksjonen Nei Til Mer Bompenger har drøyt 24.000 følgere

Nei til bommer innenfor Drammens kommunegrenser er gruppe med drøyt 14.600 medlemmer

Nei til bompenger og rushtidsavgifter i Drammensregionen er en side med drøyt 3.800 følgere

Demokratisk Folkeopprør Mot Bompenger er en side med cirka 2.500 følgere

Nei til de nye bomstasjonene på E18! er gruppe med drøyt 4.500 medlemmer

Nei til bompenger på E6 vest for Alta har 2.550 medlemmer

Nei til bomringer i Buskerud har knappe 1.000 medlemmer

Nei til Bompenger i Nedre Glommaregionen har 850 medlemmer

Nei til bom på Konnerud har cirka 2.500 medlemmer

Nei til Bomring i Alta har drøyt 1.900 medlemmer

Nei til bomvei på FV 17 har 750 medlemmer

Nei til bompenger i Kristiansand har litt over 350 medlemmer

Nei til Bomstasjoner har 380 medlemmer

Nå er det FAEN I Svarte meg nok Bompenger har drøyt 3.200 følgere

 

I tillegg til de nevnte er det mange lokale motstandsgrupper og sider med relativt mange medlemmer og sider med følgere

 

Til sammen er det rundt 175.000 personer i disse grupper og sider som ikke vil ha bompenger, tenk om vi kunne ha jobbet sammen mot uvesenet i stedet for å sitte på hver vår tue og skrike?

 

 

Politisk hestehandel om 20% biodrivstoff i bensin kan skrote en halv million biler! Miljøvennlig?Det kan bli alvorlig for både miljøet og bilistenes økonomi hvis det politiske forliket om 20% tilsetning av biodrivstoff medfører motorskader og kortere levetid på biler, i tillegg kan det være opptil 50% palmeolje i biodrivstoff, noe som vil øke såkalte klimagassutslipp i stedet for å redusere dem.

Det er ikke nødvendigvis god klima og miljøpolitikk å skrote biler tidligere enn normalt og kjøpe nye. Dessuten blir det dyrt for bilistene hvis innblanding av biodrivstoff skader motor og drivstoffsystem. Bileier må dessuten forholde seg til den tekniske informasjon som gis fra bilprodusent angående innblanding av biodrivstoff, ikke et norsk politisk vedtak. I motsatt fall kan bileierne miste reklamasjonsretten hvis det oppstår skader på motor som følge av feil drivstoff.

Politiske vedtak som ikke harmonerer med den teknologiske utviklingen og næringslivets evne til å omstille seg er dårlige vedtak. Det vil heller ikke være mulig å levere på et slikt vedtak. 20% -kravet synes å være mer preget av å tilfredsstille enkelte politikere/velgere enn å bidra konstruktivt i klimadebatten. Tiltaket synes også å være korttenkt fordi det er ny teknologi underveis. Det er også mange usikkerhetsmomenter knyttet både til tilgang, og til bærekraftig produksjon av biodrivstoff. I tillegg har vi risiko for skader på eksisterende teknologi. De neste 3-5 årene ventes biler som er langt mer bruker- og miljøvennlige enn dagens biler. Hvorfor ikke ha litt is i magen og handle når timingen er riktig?

(Deler av tekst lånt av KNA)

Norge har flere bomstasjoner enn Spania, Italia, Frankrike og Irland til sammen!"Slutt å syt! De har da bommer i andre land også!" er noe jeg til stadighet får høre i min daglige kamp mot bomstasjonene, og det er selvsagt helt korrekt.

Det som også dessverre er korrekt er at Norge har flere bomstasjoner enn Spania, Italia, Frankrike og Irland til sammen MEN de har over 177 millioner innbyggere å dele byrden på i forhold til våre drøyt 5 millioner, det er over 35 ganger så mange mennesker på nesten samme antall bommer!?

Spania som er det landet etter Norge som har flest antall bomprosjekter (34) har stor gjennomgangstrafikk og det er forståelig at de gjerne vil ha betalt for servicen, det gjelder også nummer 3, Italia med sine 24 bomprosjekter og Frankrike med sine 18. For å komme opp i noenlunde likt antall bomprosjekter må vi ta med nummer 5 på listen også, Irland med sine 8 bompengeinnkrevinger.

Tar vi med de over ti planlagte og igangsatte prosjektene og bypakkene her i landet, må vi føye til enda flere land for å matche vårt styres grenseløse grådighet. Da har vi snart like mange ransportaler som hele Europa til sammen!!!

Et gammelt munnhell sier at alle veier fører til Rom, i Norge er det sånn nå at alle veier fører til BOM!?

I Norge må vi nå ut med 20% av lønna vår på helt nødvendig persontransport mot resten av Europas ca. 10%

 

Bompenger i Europa i forhold til "verdensmester" NorgeI debatter jeg har deltatt i om bompenger er det bestandig noen som ganske riktig påpeker at andre land også bruker bompengefinansiering. Det er det selvsagt men det er verdt å merke seg at de fleste andre land ikke har så høy Årsavgift som oss og at bompasseringene er relativt rimelige. I EU er det også en regel som sier at alle bomveier skal ha en alternativ vei av lavere standard, dette har (selvsagt) Norge fått unntak for i EØS-avtalen, skulle bare mangle!

Jeg har tatt en titt på bruken av bompenger i Europa ellers:

Vi kan begynne med å ramse opp de landene som ikke har bompenger i det hele tatt:

Belgia, Luxembourg, Litauen, Latvia, Estland og Finland er fri for bompenger.

Noen land har oblat som kan kjøpes ved grensen eller på internett:

Tsjekkia, Slovenia, Slovakia, Sveits, Østerrike, Ungarn og Tyskland har oblatplikt

 

Danmark har 1,5 bomprosjekt (Har Øresundsbroen sammen med Sverige)

Polen, Nederland, Ungarn og Østerrike har 4 bomprosjekter hver

Sverige har 4,5 bomprosjekter (Har Øresundsbroen sammen med Danmark)

Kroatia har 5 bommer

Portugal har 7 bommer

Irland har 8

Frankrike har 18 bomprosjekter

Italia 24

Spania har 34 bommer

NORGE ER EUROPEISK- OG VERDENSMESTER MED OVER 80 PROSJEKTER OG MINST 10 NYE I PLANLEGGINGSFASEN PLUSS BYPAKKER!

 

 

 

 

 

Sverige har 4 bomprosjekter, Danmark har 2 mens Norge har over 80 bomselskaper, flere av dem driver flere bommer...!?Sverige har to bomringer, en rundt Stockholm og en rundt Gøteborg, de er i drift på dagtid. På kveld og natt, i helger og på helligdager er det gratis å kjøre i byene. Når bomringene ble innført ble også kollektivtilbudet i byene kraftig oppdatert.

 I tillegg til de to bomringene har de bompenger på 2 broer, en i Sundsvall og en i Motala. Takstene på broene er fra kr. 5,- til 20,-

Men hva med Svinesund? Vel, det mange ikke vet er at Svinesund drives av Norge, vi krever inn penger begge veier, svenskene ville ikke ha noe med det å gjøre, de er relativt glad for at vi nordmenn drar over grensen for å shoppe, tenker jeg.

I Danmark er det kun bompenger på to broer, Øresund og Storebælt.

Her i landet er saken ganske annerledes, vi er nå oppe i over 80 bomselskaper og mange av dem driver flere prosjekter. Det blir snart umulig å ferdes i dette landet uten det statsautoriserte landeveisrøveriet.

 

Det er ikke så veldig stor forskjell på Sverige og Norge, vi er ganske like, bortsett fra at tankegangen rundt helt nødvendig persontransport er som natt og dag. Der Norge ser en mulighet til å kvele verdiskapning og effektivitet, ser svenskene fordelene ved rask og billig samferdsel, der Norge ser utgifter ser svenskene investeringer i fremtiden.

Den største forskjellen er vel at Norge er et relativt rikt land med lite utenlandsgjeld mens Sverige er relativt fattig med stor utenlandsgjeld- Norge har vært så heldig å finne olje, noe som har gitt oss et galopperende kostnadsnivå mens svenskene ikke har olje og har klart å holde kostnadsnivået nede.

Det er allerede blitt ganske dyrt å ferdes på veiene, veier som burde ha virket samlende i stedet for å virke som barrierer mellom folk, næringsliv og sosialt liv

Oslo "stjeler" 1 milliard fra bilister som er tvunget til å kjøre gjennom byenDe siste 50 årene har veier blitt planlagt sånn at trafikken skulle gå gjennom byene, det ble ansett som fornuftige løsninger, det ville øke verdiskapning og effektivitet. Så også med Oslo der du mer eller mindre er tvunget til å kjøre gjennom byen selv om du ikke har noe der å gjøre.

Et forsiktig anslag på at 30% av trafikken ikke har Oslo som endestasjon vil si at minst 1 milliard kroner innkreves i bompenger fra bilister som helst ikke ville kjørt gjennom byen hvis de hadde et reellt valg.

Fjellinjen A/S som driver bommene i hovedstaden tar inn brutto nesten 4 milliarder i året nå, av dette går hele 93% av bompengene til kollektivtrafikk, sykkel- og gangstier. Når selskapet ble opprettet for mange år siden ble det vedtatt at 60% av bompengene skulle gå til andre ting enn det bilistene betaler for, det har nå steget til svimlende 93%!?

Nå ønsker en del virkelighetsfjerne politikere å snu opp-ned på 50 år med politikk over natten, ved å stikke kjepper i hjulene på innbyggere som ikke har stort annet valg enn å gjøre som politikerne hittil har villet: kjøre bil dit de skal og må for å få hverdagen til å henge sammen samt tjene til livets opphold.

En total omlegging av 50 år med politikk vil kreve eventyrlige investeringer, da må faktisk hele landet bygges om, det er rett og slett ikke økonomisk bærekraftig, for å bruke et uttrykk "grønnskollingene" elsker...

Hvor mye koster egentlig el-bil-politikken, og virker den etter hensikten?De tørre tall fra 2015 viser at staten "tapte" cirka 9 milliarder kroner i engangsavgifter på el-bil-salget, i tillegg ca 2 milliarder i tapte momsinntekter og en halv milliard i tapte bompenger, skatter og avgifter. Ganske store tall vi snakker om.

Mens du kan kjøpe klimakvoter for rundt 30 kroner (5 USD) per tonn CO2, subsidierer staten elbileiere med opptil 80.000 kroner per tonn i året. "? Jeg mener at dette er en galskapspolitikk", sier professor Anders Skonhoft ved Institutt for samfunnsøkonomi ved NTNU, og mener at elbilstøtten i Norge er en svært ineffektiv måte å bekjempe klimaproblemene på.

En gjennomsnittlig elbil reduserer CO-utslippene med rundt 0,6 tonn per år. Hver elbil sponses med opptil 50.000 kroner det første året i form av reduserte avgifter ved innkjøp, redusert årsavgift, fritak fra bompenger og andre tiltak.

Avgiftsbesparelsen er fordelt over bilens levetid med en antatt levetid på 10 år og en rente på 5 prosent.

Det betyr opptil 80.000 kroner per tonn CO2-utslipp som verden spares for. Mot altså 30 kroner for dem som vil kjøpe renere samvittighet ved hjelp av klimakvoter.

Disse tallene ser dessuten vekk fra den forurensende produksjonsprosessen av elbiler. Situasjonen er altså verre enn tallene viser.

Hadde man droppet el-bil-subsidiene og kjøpt klimakvoter i stedet, hadde Norge vært tilnærmet karbonnøytralt... på papiret.

Politikere skal vise handlekraft og late som om de gjør noe for miljøet. Derfor kommer de opp med grønne sertifikater, elbiler og vindkraft, det er mye av grunnen til denne bortkastede sponsingen. Norge er et for lite land til å gjøre noen forskjell på utslippsfronten uansett.

 

Dessverre er det ikke lenger sånn at sponsingen av batteribiler bare belastes skattebetalerne over hele landet, nå har også lokale eiere av tradisjonelle biler fått merke pisken. Pga økningen i antall el-biler har fergebilletter gått opp for vanlige biler og bomprosjekter blir forlenget og/eller takstene økes fordi budsjetterte inntekter uteblir. Da er vi kommet i den situasjonen at vi som ikke har råd til batteribiler eller ikke kan bruke dem pga bruksbegrensningene, vi må betale ekstra for batteribilenes unntak. Rettferdig? Selvsagt ikke men det gir våre politikere blaffen i så lenge illusjonen om at dette er miljø- og klimatiltak opprettholdes.

 

Det er også klart nå at det må investeres mange milliarder kroner i utbygging av strømnettet og utplassering av ladepunkter hvis salget av el-biler fortsetter som forventet, det er noe vi alle vil merke på høyere strømregninger og økte avgifter på energi og tradisjonelle fremkomstmidler.

Til slutt en betraktning: el-bil-politikken kostet i 2015 ca. 11,5 milliarder kroner, i samme periode betalte bilistene ca. 10 milliarder i bompenger, fjerning av subsidiene til elbiler kunne således erstattet bompenger som veifinansieringskilde. Den våkne leser har kanskje tenkt tanken at denne sjenerøsiteten ikke hadde vært mulig uten statens inntekter fra olje og gass??? Noe å tenke på, eller?

Oschlo er ikke lenger hovedstaden for hele folket, kun for de rikesteOslo skal på papiret være hovedstaden for hele Norge men det er blitt så dyrt å bo og leve i byen at den nå bare er for de med penger, rike foreldre eller som får livsoppholdet dekket av kommunen.

I tillegg til at det er Nord-Europas dyreste by å bo og leve i, er det også blitt svindyrt å besøke byen, tror det bare er Tokyo som svir mer i lommeboka.

 

Fjellinjen A/S som driver bomringene i byen tar inn mellom 3,6 og 4 milliarder kroner i året brutto, desidert det største pengesluket i landet. Av disse pengene forsvinner nesten 1 milliard i administrasjon (80 ansatte), renter og finansieringskostnader, det er penger det aldri blir en eneste meter sykkelvei for (i Oslo går over 90% av bompengene til andre ting enn veier).

Oslo har også landets dyreste parkering og kanskje de mest idiotiske parkeringsforskriftene, byens beboere og tilreisende betaler nesten 1 milliard i året i parkeringsavgifter og straffegebyr, parkeringsbøter utgjør nesten halvparten av inntektene.

Da sittende byråd bestemte seg for å endre parkeringsreglene til dagens regime (opp 50%) kalkulerte de med å tjene 80 millioner ekstra på det men endte opp med å få inn 85 millioner mindre enn budsjettert.

I tillegg kommer eiendomsskatt på både privatbolig og næringsbygg:

Eiendomsskatt på bolig 2016: 266 millioner.
Eiendomsskatt på bolig 2017: 530 millioner.
(Aftenposten)Hvor mange ganger de ønsker skatter og avgifter på de samme pengene er visst en ukjent matematisk størrelse!

Hvorfor ikke konsekvensutrede de økonomiske og sosiale virkningene av bompenger over alt?Investering i infrastruktur som f. eks. nye veier, gir kr. 3,50 tilbake for hver eneste krone som investeres i form av økt effektivitet og verdiskapning, bompenger overalt motvirker disse effektene, dessverre.

Når veier skal bygges går prosjektene gjennom noe som kalles "konsekvensutredning", de sjekker hvilke konsekvenser veien får for flora, fauna og båndlegging av bl. a. matjord MEN de sjekker ikke konsekvensene ekstraskatten får for folks liv.

Burde ikke dette vært gjort? Burde ikke de sosiale og økonomiske konsekvensene av denne usosiale ekstrabeskatningen også utredes? Er det ikke interessant å vite eller ønsker politikerne å "sveve i uvisse" som vanlig?

I noen områder er bompengene så høye at folk og familier får ekstrautgifter på titusenvis av kroner i året bare for å holde seg i arbeid og/eller holde barna i barnehage/skole.

"Vi trenger ikke biler i byen", sier Caffelattegenerasjonen, og sipper til melkeskvipet som ble levert av lastebil mens de sovDe er nå søte og da, selv om de ødelegger for så mange, disse grønnskollingene.

De klarer seg fint uten biler i byen, lite vet de at alt de konsumerer og alt de går kledd i, er levert av biler. Alt de pynter seg med er levert av biler.

Deres hjem er proppfullt av unyttige ting levert av biler, likeså de nyttige.

Ikke vil de at det skal brukes penger på bilveier, la oss håpe for deres skyld at de aldri får en vannlekkasje og trenger hjelp av en servicemann i bil, la oss håpe de aldri vil trenge et utrykningskjøretøy for seg selv eller de de er glad i, la oss håpe for alles skyld at deres totale mangel på innsikt i hvordan et normalt samfunn fungerer, ikke hopper opp og biter dem knallhardt i rævva!

 

Du må betale årsavgiften... så du kan kvalifisere deg for bompenger, rushtidsavgifter, miljøavgifter og klimaavgifter mm...I disse dager dumper Årsavgift for bil ned i postkassen, den er det viktig at du betaler før forfall ellers blir det lagt på et straffegebyr på kr. 250,-!?

Det er ikke det eneste straffegebyret du blir pålagt etter å ha betalt ekstraskatten, dessverre.

Omregistreringsavgift, drivstoffavgift, miljøavgift, klimaavgift, piggdekkavgift, miljøavgift på rekvisita og moms på toppen av alt sammen.

Før du får lov til å betale Årsavgiften har du (eller tidligere eier) betalt engangsavgift, vektavgift, hestekraftavgift, registreringsavgift og moms pluss forsikring.

Årsavgiften het tidligere Veiavgift men dette ble endret for mange år siden til en ren fiskal avgift (rett i statskassen) siden de allerede underslo pengene i stedet for å øremerke den til veibygging, drift og vedlikehold (som var utgangspunktet for veiavgiften). Bil ble sett på som luksus og veiavgiften ble Årsavgift, en ren luksusavgift for privilegiet det er å eie et pengesluk av en bil.

De som klassifiserte bilen som en luksusgjenstand har garantert aldri sett et norgeskart.

 

Det som er tragisk oppe i det hele er at hvis bilrelaterte avgifter hadde vært øremerket brukt til vei, ville dette vært selvfinansierende, faktisk ville det gått med kraftig overskudd og da ville vi ikke trengt bompenger overalt.

I stedet blir våre innbetalinger underslått og brukt til alt annet enn veier, noe som medfører at kassen alltid er tom og derfor må etterfylles med ekstraskatter i form av bompenger og alskens oppfinnsomme avgifter.

I år betaler bilistene over 200 milliarder for å eie og drive sine biler, 70 av disse milliardene er bilrelaterte avgifter som går uavkortet inn i statskassen til bruk for alt annet enn det bilistene betaler for.

4 timer ekstra reisetid hver dag hvis jeg tar bussen og/eller går istedet for bilerJeg tror ikke min situasjon er unik, det er nok veldig mange som er i samme situasjon.

Hvis jeg gjør som jeg pleier, bruker jeg ca 15 minutter til jobb og det samme hjem igjen, litt mer hvis jeg må levere/hente sønnen min i barnehage og enda litt til hvis jeg må handle på veien.

For sammenligningens skyld har jeg foretatt noen eksperimenter i det siste, for å se om jeg kan tilpasse meg det "grønne skiftet" og gå over til alternative transportmidler i stedet for egen bil.

Jeg kom frem til at for å rekke jobben må jeg starte hjemmefra 1,5 timer før oppstart og det tar ca 1,5 timer hjem igjen, adskillig mer hvis jeg skal innom barnehage og butikk, da ender jeg opp med en gjennomsnittlig reisetid på 4,5 timer daglig i stedet for den halve til hele timen jeg nå har.

Er det bærekraftig? Er det sånn vi vil ha det? Starte opp før fuglene har gjort morgentoalettet og komme hjem igjen i kveldstimene? For så å lage middag, ha samvær med familie og venner og/eller dyrke sosiale interesser?

Jeg vil ikke ha det sånn, vil du?

Det er vedtatt fra Stortinget at fremtidig trafikkvekst skal tas med kollektivnett, sykkel eller gange, ikke utbygging av veinettet for å møte den utviklingen vi alle ser komme.

Denne politikken er et ledd i klimaskremslene, vi skal redusere utslipp av såkalte klimagasser med 40% målt etter 1990-verdi.

MEN landet vårt står for bare 0,1% eller 1 promille av verdens utslipp av klimagasser, likevel har våre politikere brukt/bevilget 100 milliarder kroner hittil til klimatiltak helt uten dokumentert virkning. Disse pengene hadde selvsagt vært bedre anvendt i de land som forurenser mest MEN det viktigste er jo ikke å redusere utslipp, bare se gode ut for utlandet. Svindyr symbolpolitikk helt uten innhold.

Stortinget har vedtatt en nedbygging av bygdene og en sentralisering av befolkningen i silolignende rugekasser, det er det faktisk ikke mange som vet.:

-"Vi må utvikle kompakte byer og tettsteder med korte avstander mellom ulike gjøremål. Dette vil redusere transportbehovet. Det vil styrke grunnlaget for kollektivtransport, sykkel og gange, og dermed gjøre det enklere å velge bort bilen" (Stortingsmelding 13 2014-15 side 24)

Men er det sånn vi vil ha det?

Byrådet i Oslo bløffet for å rettferdiggjøre det famøse dieselforbudet!?"- Dieselforbud er et akuttiltak som bare skal tas i bruk år det er høyst nødvendig, men det er viktig å ta det i bruk dersom det er varslet akutt høy luftforurensning. Vi må huske på at 185 mennesker dør for tidlig hvert år på grunn av dårlig luftkvalitet og da er vi nødt til å sette helsa først", sa Oslos samferdselsbyråd Lan Marie Berg til Dagbladet etter at hovedstadens første dieselforbud var gjennomført i midten av januar.

Oslos ordfører Marianne Borgen henviste til det samme da hun forsvarte forbudet overfor TV 2.

En rekke nyhetsartikler koblet også  disse to tingene, inkludert Dagbladets leder.

Det er bare ett problem: Dieselbilforbudet er innført for å redusere mengden nitrøse gasser (NO2/NOx), mens rapporten byråden sikter til ikke har vurdert dette. De har utelukkende sett på svevestøv (PM2,5).

- Disse beregningene er bare gjort for årsmiddel av PM2,5 og kan ikke brukes for NO2, sier seniorforsker Marit Låg, en av forskerne bak rapporten, i en e-post til Nettavisen.

- Vi har ikke i dag gode nok dose-responsfunksjoner til å kunne gjøre tilsvarende beregninger for NO2.

Moderne dieselbiler er ifølge TØI ikke noen betydelig kilde for svevestøv, etter at partikkelfilter har blitt påbudt.

Om målet er å redusere svevestøv, er dieselforbudet ikke effektivt.

"Basert på vurderinger av alternative måter for inklusjon av helsetap mener vi det er rimelig å anta at helsetapet utgjør et sted mellom 5 og 35 % av total sykdomsbyrde fra luftforurensning. Usikkerheten i estimatet av helsetap som følge av luftforurensing er således betydelig. Helsetap som følge av påviselig sykdom og plage kan mest sannsynlig ikke summeres, da plagethet kan representere en betydelig andel av sykeligheten som følge av luftforurensningen."

(Folkehelesinstiuttets luftforurensningsrapport )

 

Dieselforbudet var altså, som mange tidligere har påpekt, helt unødvendig og bare til plage for befolkningen. Byrådet har hittil i sitt styr(e) utvist en uvitenhet og unødvendig fiendtlig holdning til bilister som ikke ønsker særlig annet enn å kunne komme seg til og fra arbeidsplasser og studiesentre med en viss grad av forutsigbarhet.

 

NB!: deler av teksten er ærlig og redelig rappet av Nettavisen

DABber interessen for NRK Radio etter omleggingen til DAB+?NRK har begynt å stenge ned FM-nettet og gått over på det digitale DAB+ men mange klager på manglede dekning og radioer som zapper inn og ut av programmene.

NRK melder selv at de har 99,7% dekning på DAB noe som i beste fall er en blank løgn. Da er det veldig rart at jeg bare kjører i 0,3%-området som mangler dekning.

Erfaringen fra å ha kjørt en stund med buss med DAB-adapter i området rundt Oslofjorden er at radioen er mer ute enn inne, det skal ikke mer til enn en motorveibro til før signalet blir borte i et par sekunder, det er godt mulig NRK mener det er godt nok!?

Over 2 millioner biler har ikke oppdatert radioene sine så de kan lytte til NRK men det er ingen grunn til å fortvile, mange stasjoner blir værende på FM-nettet på ubestemt tid og hvis ikke NRK vil at vi skal lytte til dem så er det vel bare å tune inn på andre kanaler?

Dette er vel egentlig ganske så typisk norsk, forlate noe som virker tilfredsstillende og gå over til noe som suger...!?

VI ER ALLE BILISTER, uavhengig om vi har bil eller ikke!

 

 

  

 

På en eller annen måte er vi alle bilister. Varene vi kjøper i butikken må fraktes på veiene, håndverkeren du ansetter for å fikse badet ditt tar seg frem til deg på veien, drosjen du trenger til fødeklinikken kommer langs veien og ambulansen eller brannbilen du forhåpentlig aldri trenger gjør også det.

 

Vi trenger en fullstendig ny tankegang fra våre politikere når det gjelder vei- og bilpolitikk. Et moderne samfunn kan ikke fungere uten moderne kommunikasjonslinjer. Hele samfunnet ville tjent på en oppgradering av veiene og raskere kommunikasjon vil gi oss rimeligere varer og tjenester.  For hver krone som investeres i infrastruktur som veier og gater, får vi 3,50 tilbake i form av verdiskapning og effektivitet. Tid til overs er også en bonus av bedre kommunikasjon.

 

Samtidig ville en nedjustering av det kunstig høye avgiftsnivået som er lagt på biltrafikk gitt flere muligheten til å oppgradere sitt eget kjøretøy til litt mer moderne, sikrere og mer miljøvennlig bil. Her i landet brukes 18% av lønna på transport mens det i resten av Europa ligger på ca. 10-13%. Vi ber ikke om mye synes vi, bare en nedjustering til et mer felleseuropeisk nivå. Det vil ikke bare gagne eierne av de 3 mill. bilene her i landet men det vil være til gode for absolutt alle. Er ikke det demokratisk og fornuftig politikk?

Det må bli slutt på å se på bilen som et onde og veiinvesteringer som en utgift! Uten bilen stopper Norge! Det er utopi å se for seg et samfunn uten bil like mye som det er utopi å tro at alle kan ta lyntog til Hitra. Stenges sentrum i byene for bilene,  dør sentrum ut.

Selvsagt kan mange flere bruke kollektive transportmidler enn i dag men da må både priser og tilgjengelighet justeres. Det kan ikke være dyrere å reise kollektivt enn å bile og folk må kunne garanteres at de rekker sine avtaler. I byene er dette selvsagt mulig å få til.

 

Det vi kan konkludere med er at det trengs en retningsjustering og en helt ny tankegang innen landbasert samferdsel. Vi kan ikke fortsette i dette sporet vi er i nå, da vil vi alle tape. Veinettet vi har må oppjusteres, manglende vedlikehold koster samfunnet milliarder hvert år. En fornuftig nybygging for fremtiden må selvsagt også prioriteres.

 

"Grønne" diktatorer!Jeg lurer litt på hvordan de tenker, særlig demokratiske er de ikke. Jeg tenker selvsagt på MDG men også V og SV lider av samme sykdommen, gigantomani.

Hvorfor skal minipartier med minimal oppslutning bestemme over flertallet, et flertall som ikke ønsker deres politikk? Er det virkelig sånn at deres svært alternative syn på virkeligheten skal tres nedover hodene på folk som ikke har gitt dem sine stemmer?

I Oslo har MDG rotet det til noe forferdelig, nye takster i bomringen, dieselforbud uten rot i virkeligheten og nye parkeringsregler som gjør at folk må kjøre mer enn før for å finne parkeringsplasser. Nå ønsker MDG også å sperre av hele sentrum av byen for biler og fjerne alt av parkering i området, til stor ulempe for de ca. ti tusen som bor og/eller jobber der. Nå vil de også at det skal koste 225,- å kjøre inn i Oslo neste gang det er kaldt og vindstille og folk fyrer i peisen for å holde varmen!?

I Bergen styrer MDG og V på samme måten og terroriserer bilistene på det groveste. De som legger igjen mest penger i byen blir diskriminert og sjikanert av bilhatere som har laget egne "rapporter" som viser at trafikken er byens største forurenser, noe som i beste fall er usant.

Både i Bergen og Oslo rapper de bilistenes innbetalinger og bruker dem på helt andre ting enn det som er utgangspunktet for brukerbetaling.

Nå våkner de samme diktatorene i Tønsberg også. Det ble fremmet et forslag om å gjøre første time gratis å parkere i byen, for å stimulere til økt handel og verdiskapning, en ordning Sandefjord har brukt i årevis med stor suksess.

"Som å pisse i buksa for å holde varmen" jamret V og MDG i Tønsberg, de ser helst at alt av næringsliv og arbeidsplasser flytter ut av byen. I dag er Tønsbergs gater folketomme og øde allerede i 5-6-tiden på dagen, det er kun litt folk ute rundt Farmannsstredet handlesenter i sentrum. Det eneste man ser er en og annen bil som leter fortvilet etter en plass å parkere.

Er bompenger svaret, har du stilt feil spørsmål!Ingen land i verden bruker bompengefinansiering i den utstrekning vi gjør, der er vi verdensledende.

I 1980 gikk 7% av Statsbudsjettet til veier, i år er vi nede i rundt 3%, i samme periode har bompengeinnkrevingen økt med over 1000%!?

 

Bompenger er sosialt urettferdig fordi det rammer de svakeste gruppene hardest, det er rett og slett klasseskillepolitikk. Vi går ikke med på at de fattigste skal utestenges fra nye veiprosjekter, det er ikke en velferdsstat verdig.

Bompenger er en veldig dyr form for finansiering, ofte må bilistene ut med det dobbelte av det veistubben koster. Da får vi ikke mer vei, vi får egentlig mindre vei for pengene.

Bompenger reduserer ikke trafikken, den bare flytter den, det har vist seg de fleste steder ransportaler har blitt satt opp. Nå blir det mer og mer vanlig å sette opp bommer også på "gamle" veier for å hindre trafikklekkasje eller "sniking", som politikerne kaller det. Det er vel ikke sniking å ta en annen vei for å unngå å bli ranet, det er vel økonomisk planlegging?

I EU er det en regel som sier at alle bomveier skal ha en alternativ gratis vei av lavere standard... Norge har angivelig fått unntak for dette i EØS-avtalen men vi har aldri selv sett dette unntaket skriftlig noe sted.

Bompenger reduserer ikke utslipp totalt, bare litt lokal reduksjon men siden folk kjører lange omveier for å unngå bommene blir det totale utslippet sannsynligvis større.

Stadig mindre av bompengene går til det som var utgangspunktet, I Oslo f. eks. går nå 80% av bompengene til kollektivtrafikk, sykkelstier og gangveier, likevel settes takstene på kollektiv transport opp. Bomselskapet i Oslo, Fjellinjen A/S tar inn brutto rundt 3,5 milliarder i året, etter at MDG kom inn i Byrådet ble takstene satt opp og de har fått klarsignal på å kreve 225,- for en personbil på dager med dårlig luftkvalitet!? Tenk på det neste gang det er kaldt og vindstille og du fyrer i peisen: da må bilistene ut med over 200 kroner for å komme inn i hovedstaden sin.

I Stavanger har de fått lov til å la 90% av bompengene gå til helt andre ting enn det bilistene egentlig betaler for. Det kommer i tillegg til landets høyeste takster i bommene.

I flere områder er det kalkulert at arbeidsfolk må ut med 30-40-50.000,- i året bare for å komme seg til og fra arbeid, hvis de blir tvunget over på kollektive transportmidler vil dere daglige transportbehov bli dramatisk forlenget. For familier som er avhengige av to biler blir kostnaden selvsagt fordoblet!?

Flere steder må du nå ut med 3,- kilometeren, 30,- mila i bompenger, det er gjerne tre ganger drivstoffkostnaden på samme strekning, da snakker vi om regelrette betalingsmurer for folk, det legger hindringer i veien for arbeidsliv, næringsliv og sosialt liv. Alt av varer og tjenester fordyres og bompenger hemmer effektivitet og bremser verdiskapning.

Vi forlanger folkeavstemning om bompengebruken snarest, dette går mot folkeviljen!

Verdens rikeste land har Europas eldste bilpark!?Mange tiår med hysteriske bilavgifter har ført til at vi er de stolte eiere av Europas eldste bilpark (ifølge World Economic Forum), noen partier vil nå avgiftsbelegge helt nødvendig persontransport enda hardere. Det er toppen på dumhet å tro at den samme politikken som har ført oss inn i problemer, også vil føre oss ut av dem. Sannheten er at vi bare vil synke enda lenger ned i gjørma.

Uforholdsmessig høye bilavgifter fører til at et fåtall får tilgang til den nyeste og reneste teknologien, da kan man snakke om at mesteparten av forurensningen fra biltransport er en ønsket politikk fra dem som "styrer" oss. Hvorfor skal vi da godta enda høyere avgift på noe som er et politisk styrt problem?

Bilen er vår sivilisasjons kanskje største verdiskaper og bidragsyter til den effektiviteten vi alle trenger. Den bringer mye mer til bordet i form av goder enn de få negative konsekvensene av bilbruk. Det er bare å ta en titt på norgeskartet for å se at bilen er vårt viktigste fremkomstmiddel.

 

Nei til ekstraskatt på energi og fremkomstmidler, ja til effektivitet og verdiskapning!

 

 

TOGRADERSGNÅLETPå de siste 150 år har det angivelig blitt 0,8 grader varmere på Jorden, med ukjent feilmargin siden kvaliteten på temperaturmålinger for 150 år siden er alt annet enn bombesikre. Det har nå ikke vært målbar temperaturøkning på nesten 20 år, dette omtales som en "pause" i oppvarmingen men ingen er sikre på noe som helst.

 

Forskerne i FNs klimapanel mener at to graders temperaturstigning er grensen for hva naturen kan tåle. Stiger temperaturen mer enn det vil klimaendringene bli umulige å kontrollere.

  • I de internasjonale klimaforhandlingene har landene blitt enige om å begrense temperaturstigningen til to grader. Det er dette vi kaller togradersmålet.
  • På klimatoppmøtet i Paris i 2015 ble landene enige om å jobbe for å begrense temperaturstigningen enda mer, til 1,5 grader.

Når det snakkes om å begrense temperaturstigning snakker Klimapanelet om å redusere utslipp av CO2, en naturgass som feilaktig er utpekt som synder. Flere forskningsstasjoner har derimot bevist at CO2 IKKE driver opp temperatur, det er derimot temperatur som driver opp CO2, med visse merkverdige unntak.

For 1000 år siden dyrket vikingene bygg på Grønland i et klima som var flere grader varmere enn i dag, CO2-nivået derimot var nede på 300ppm (parts per million) (0,03%) mot dagens 380-400ppm.

 

Fysiker Stein Bergsmark:

"CO2 kan ikke være hovedårsaken til de klimaendringene vi observerer, det er naturlig variabilitet som styrer klimaet, med sola som den viktigste enkeltfaktor?.

? Virkningen av CO2 i atmosfæren avtar per enhet når mengden øker. Dette kan sammenliknes med en svamp som er nesten mettet med vann. Svampen kan da ikke suge opp særlig mer. Dette betyr at ytterligere økning av CO2 ikke spiller noen særlig rolle. Fra 1950 og frem til i dag har menneskeskapte utslipp økt med mer enn 500 prosent, mens CO2-innholdet i atmosfæren har økt med 30 prosent, sier Bergsmark.

 

Norges eneste nobelprisvinner i fysikk, Ivar Giæver:

"? 18 år med flat temperatur viser at CO2-utslippene ikke er så viktig for klimaet likevel. Når CO2-utslippene har økt sterkt uten at kloden blir varmere, så avkrefter det teorien om at CO2 er så viktig"

 

Dessverre er dagens politikere og beslutningstagere opphengt i Klimapanelets konklusjoner og dermed innbiller de seg at å redusere utslipp av en naturgass vi ikke kan eksistere uten kan "redde" planeten fra en oppvarming som har stanset opp!?

Hvor naiv og arrogant må man være for å innbille seg at det er vi som styrer klimaet???

Hva tror du du vet om CO2? Tro om igjen!Når politikere og forskere snakker om CO2 kan man få inntrykk av at luften er smekkfull av naturgassen, det er selvsagt ikke sant, innholdet i luften er på 0.038% eller 380 ppm (parts per million), altså en veldig liten andel i luften

Når de samme snakker om menneskeskapte utslipp av naturgassen er det verdt å merke seg at menneskenes totale bidrag er på usle 4% av totalen, resten er det naturen selv som står for.

Karbondioksid forekommer både i fri og bundet tilstand i naturen. I fri tilstand er karbondioksid en viktig bestanddel av atmosfærisk luft. I gjennomsnitt inneholder luft 0,04 volumprosent  karbondioksid.  Hydrosfæren, dvs. alt flytende og fast vann på jordoverflaten, inneholder ca. 50 ganger så mye CO Mange mineralkilder inneholder betydelige mengder karbondioksid. Flere steder, særlig i nærheten av vulkaner, strømmer karbondioksid ut av revner og sprekker i jorden.

Karbondioksid dannes ved forbrenning av ved, kull, koks og petroleum under tilstrekkelig oksygentilførsel. Også ved forbrenningsreaksjoner i vår organisme dannes karbondioksid. Den forlater kroppen gjennom utåndingsluft, som har et CO2-innhold på ca. 4 %.

CO2 er viktig for oss mennesker fordi naturgassen opptas av grønne planter som lager sukker (plantenæring) og oksygen vi trenger for å puste.

Det snakkes mye om at CO2 i økende omfang er skadelig for oss, da er det merkelig at mye av maten vi spiser er dyrket i drivhus med kunstig tilført CO2 til opptil 1200 ppm, tre ganger høyere innhold enn vanlig luft. Resultatet er opptil 30% større avlinger, tilførselen øker biomassen og gir bedre vilkår for matproduksjon, en effekt det snakkes veldig lite om i klimadiskusjonen som foregår nå.

Diverse forskere mener CO2 er en ubetydelig klimagass som ikke påvirker klimaet i nevneverdig grad, vanndamp er den desidert største klimagassen, i effekt overgår også metan og ozon CO2, den er altså nede på 4. plass over klimagasser, likevel er det den de fleste snakker om.

Som illustrasjonsbildet sier: hvis du kan se forurensningen, er det IKKE CO2 du ser, den er nemlig fargeløs og helt usynlig...

 

https://www.google.no/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjUj5CF__HRAhVsGZoKHfV7CO8QFgg3MAM&url=http%3A%2F%2Fenerwe.no%2Fforskning-og-utvikling%2Fco2-kan-ikke-vaere-hovedarsaken-til-klimaendringene%2F&usg=AFQjCNFplG0zzJFF82znV0KJzTjObYgeCQ

 

https://www.google.no/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi-28Gw__HRAhUCApoKHRd1AgsQFghHMAY&url=http%3A%2F%2Fwww.gjengangeren.no%2Fnyheter%2Fnyheter%2Fnobelprisvinner-tror-ikke-pa-global-oppvarming%2Fs%2F2-2.426-1.7223984&usg=AFQjCNHowDU7EUAUuUabm_wPbAf0EqKZoQ

Norge i "harnisk" over Trumps innreiseforbud, gir over 1 milliard til land som nekter jøder innreise...!?

Hva er det norske politikere er så bekymret over ved Trumps presidentordre om innreise nekt? Selv bevilger de langt over en milliard kroner i bistand til land som bedriver akkurat samme politikk som Trump.

Alle de muslimske landene som nekter jøder innreise burde umiddelbart bli fratatt all norsk bistand fram til det punkt at praksis samsvarer med norske verdier. Jonas Gahr Støre sier følgende «Flere av tiltakene han har iverksatt er i strid med viktige verdier som likeverd og menneskerettigheter, som vi setter høyt». Hadia Tajik kaller det «en svært uheldig utvikling». Trygve Slagsvold Vedum (SP) sier; «Trumps beslutning er uklok». ´Statsminister Erna Solberg (H) har søndag og mandag uttrykt bekymring for Trump-administrasjonens innstramming på innvandringsfeltet.

Venstre-Leder Trine Skei Grande sier; «Det er skremmende at han fra dag én innfører politikk på denne måten, hvor han forsøker å tøye grensene i det amerikanske lovverket. I tillegg bruker han ekstreme virkemidler for å få politikken sin gjennomført. Jeg håper og tror at det amerikanske demokratiet vil klare å stoppe ham».

Hvordan står det egentlig til med det norske demokratiet som altså faktisk yter enorme bistandsbeløp til land som bedriver samme praksis som man nå så sterkt kritiserer Trump for. Bør dette nå føre til at bistanden til disse landene tas opp til ny vurdering eller skal dobbeltmoralen bare fortsette uforandret og uimotsagt?


 

Innlegg lånt av "FRITTNYTT24" med tillatelse

 

 

Dieselforbud suger sure sokker!

 

 

 

 

 

 

 

Byrådet i Oslo innførte tidligere i vinter et forbud mot å kjøre med dieselbil, angivelig pga dårlig luft i hovedstaden.

Grunnet et litt spesielt værfenomen med kulde og vindstille mente de at dette ville forbedre luftkvaliteten i byen. Det er bare det at hovedårsaken til at luften blir dårlig er vedfyring i gamle vedovner, ikke bilkjøring.

En helt annen ting er at et dieselforbud slår ut totalt feil, du kan ikke kjøre med en

splitter ny diesel med tilnærmet null utslipp mens du kan kjøre så mye du vil

med en gammel bensinbil som forurenser like mye som et middels kullkraftverk?
  

 

 

 

 

 

 

 

   Heldigvis for Oslobyrådet ble værforholdene så gunstig denne dagen at luften

   ikke ble så ille som forventet, det hadde nok litt å si at kommunen hadde ute alt 

   tilgjengelig mannskap  for å vaske og sope veier og gater hele natten før det famøse

   forbudet (men det snakker vi ikke om)

 

   Luften ble bedre og dermed sier Byrådet at tiltaket virket, noe som er blank løgn.

   Dessverre for bilistene kommer dette til å bli brukt mot oss og vi ser for oss at dette

   hjernedøde tiltaket vil dukke opp igjen neste gang det er kaldt og vindstille og folk

   fyrer i peisen for å holde varmen

Les mer i arkivet » Mars 2017 » Februar 2017 » Januar 2017
kapteinbomstasjon

kapteinbomstasjon

55, Bergen

Livslang transportør av varer, tjenester og folk

Kategorier

Arkiv

Siste innlegg

Siste kommentarer

Lenker

hits